Jerzy Michalak

O mnie:

Wykształcenie: wyższe magisterskie, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Sochaczewie.
Były: wiceburmistrz miasta Sochaczew, członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

Obecnie radny Rady Miejskiej w Sochaczewie. Bezpartyjny.

Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe oraz przekonanie, iż człowiek oraz interes społeczny jest dobrem nadrzędnym, pozwoli mi to na rozwiązywanie najpilniejszych, ale również najistotniejszych problemów naszego miasta.

Cechy kandydata:

 • Spokój, rozwaga w podejmowaniu decyzji,
 • Wrażliwość na krzywdę ludzką, poczucie sprawiedliwości społecznej,
 • Dążenie do niesienia pomocy osobom potrzebującym,
 • Skromność, poczucie godności ludzkiej dla każdej osoby,
 • Profesjonalizm działania,
 • Bogata wiedza i doświadczenie w pracy samorządowej,
 • Znajomość problemów, zadań i planów związanych z funkcjonowaniem miasta i jego rozwoju.

Kandyduję, aby:

 • czynić starania w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania mieszkań i podgrzewania wody oraz zmniejszenia cen wody i ścieków poprzez modernizację instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wykorzystanie źródeł geotermalnych do celów ogrzewania;
 • działać skutecznie na rzecz dalszej gazyfikacji miasta;
 • dążyć do szybkiego wdrożenia planu budowy trasy północ-południe w celu zmniejszenia ruchu pojazdów mechanicznych na ul. Aleja 600-lecia oraz wdrażania planu budowy przeprawy drogowej na rzece Bzurze w rejonie ul. Staszica;
 • w ramach Projektu Obywatelskiego zmodernizować dojazdy do osiedli Polna II, Polna III, Polna V poprzez położenie nowej nakładki asfaltowej na drogach wewnętrznych tych osiedli, położenie chodników oraz wykonanie zatoczek parkingowych przy w/w drogach oraz zgłaszać inne projekty wynikające z potrzeb mieszkańców naszego miasta;
 • pozyskiwać środki unijne na budowę dróg, kanalizacji wodnej i sanitarnej, chodników, oświetlenia ulic oraz zwiększyć środki własne budżetu miasta na ten cel;
 • stworzyć dogodne warunki do inwestowania w naszym mieście;
 • podejmować działania w kierunku dalszego rozwoju oświaty, kultury i sportu w  Sochaczewie, poprawić ich bazy poprzez zwiększenie ilości oddziałów przedszkolnych i żłobków, modernizację budynków szkół, instytucji kultury, hal i boisk sportowych oraz stadionu miejskiego;
 • zintensyfikować działania pomocy społecznej, aby pomoc ta obejmowała ludzi uprawnionych do takiej pomocy, a wśród nich rencistów i emerytów oraz osób o najmniejszych dochodach na członka rodziny;
 • opracować przyjazny system podatkowy dla mieszkańców naszego miasta, aby zmniejszyć koszty ich utrzymania;
 • popierać rozszerzenie sieci monitoringu, aby nasze miasto stało się bardziej bezpieczne dla jego mieszkańców;
 • popierać wdrożenie planu budowy ścieżki rowerowej z Sochaczewa do Żelazowej Woli;
 • wspierać działania burmistrza miasta do zagospodarowania terenu zieleni wzdłuż rzeki Bzury do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, a także zmodernizować muszlę koncertową z amfiteatrem przy ul. Traugutta.

Proponuję Państwu moją kandydaturę w przekonaniu, że doświadczenie i umiejętności zdobyte w pracy zawodowej i społecznej pozwolą mi na właściwe wywiązywanie się z obowiązku radnego.